ORIGINAL "Sammy" 11x14 Illustration.

ORIGINAL "Sammy" 11x14 Illustration.